e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Wasiat Islam
Tajuk

Manual Pengurusan Wasiat Islam

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

Cetakan Pertama : 2010

Flipbook
Download

MPWI ini secara umumnya menyentuh tentang harta wasiat dan tadbir urus terbaik wasiat sebagai satu kaedah yang perlu diberi perhatian dan dilaksanakan dengan sistematik. MPWI ini pada bahagian awalnya akan menjelaskan tentang konsep harta wasiat dari segi defi nisi, pensyariatan, hukum, rukun, syarat, jenis, kadar harta yang boleh diwasiatkan dan hal-ehwal berkaitan. Seterusnya, MPWI ini akan menyentuh tentang prosedur dan kaedah tadbir urus terbaik harta wasiat dari segi aplikasinya di Malaysia, peruntukan perundangan, pentadbiran dan pengurusan, prosedur pentadbiran wasiat di MAIN dan hal-ehwal berkaitan. Justeru, MPWI ini adalah bertujuan untuk memberi garis panduan dan ia terbuka untuk rujukan masyarakat umum agar lebih peka dengan kepentingan instrumen wasiat dalam pengurusan harta

Scroll to Top
Skip to content