e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Jurnal Pengurusan JAWHAR Vol.12, No. 1, 2018
Tajuk

Jurnal Pengurusan JAWHAR Vol.12, No. 1, 2018

Kategori

Jurnal

Tahun Diterbitkan

2018

Flipbook
Download
Senarai Jurnal

MELESTARIKAN PEMBANGUNAN HARTANAH WAKAF DI MALAYSIA MENERUSI TADBIR URUS TERBAIK PENGURUSAN PERAKAUNAN ISLAM

PEMBANGUNAN HARTA AQAR ZAKAT : KAJIAN TERHADAP MODEL PEMBANGUNAN HARTA AQAR MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR

PENEROKAAN SUMBER-SUMBER BARU BAITULMAL

SUBSTITUTION OF WAQF : MAQASID AL-SHARI’AH AND PUBLIC INTEREST

TAWAF WADA’: ANTARA KEWAJIPAN DAN KELUASAN FIQAH

THE MANAGEMENT OF ZAKAT: A STUDY AT ISLAMIC RELIGIOUS COUNCIL OF PULAU PINANG

ANALISIS PERANAN INSTITUSI PERBANKAN ISLAM SEBAGAI EJEN KUTIPAN ZAKAT DI MALAYSIA: KAJIAN DI LEMBAGA ZAKAT SELANGOR (LZS)

Scroll to Top
Skip to content