e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Agihan Zakat
Tajuk

Manual Pengurusan Agihan Zakat

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

Cetakan Pertama : 2007

Flipbook
Download

Manual Pengurusan Agihan Zakat (MPAZ) ini bertujuan untuk dijadikan rujukan dan panduan kepada amil-amil dan pengurus-pengurus zakat yang diamanahkan untuk mengurus hal-ehwal agihan zakat. MPAZ ini akan membantu menghasilkan pengagihan zakat yang cekap dan berkesan. Bab ini akan menerangkan mengenai aspek-aspek hukum, prinsip, dasar dan matlamat pengagihan zakat yang ditetapkan oleh Syarak

Scroll to Top
Skip to content