e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Tanah Wakaf
Tajuk

Manual Pengurusan Tanah Wakaf

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

Cetakan Pertama : 2006

Flipbook
Download

Manual ini hanya menyentuh aspek-aspek yang berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan harta wakaf dalam bentuk harta tak alih (tanah) sahaja. Pentadbiran dan pengurusan harta
wakaf selain daripada tanah tidak termasuk di dalam skop Manual ini.

Scroll to Top
Skip to content