e-Penerbitan JAWHAR
Page Title |
Hubungi Kami
Maklum Balas
Peta Laman
Manual Pengurusan Zakat Perbankan
Tajuk

Manual Pengurusan Zakat Perbankan

Kategori

Manual Pengurusan

Tahun Diterbitkan

Cetakan Pertama : 2010

Flipbook
Download

MPZP akan menumpukan kepada kaedah pengiraan zakat perniagaan bagi institusi perbankan di Malaysia. Skop manual ini akan tertumpu kepada cara bagaimana pengiraan zakat dibuat, kaedah penentuan amaun asas pengiraan zakat, item pelarasan
dalam pengiraan dan penentuan kadar zakat yang dikenakan bagi sesebuah institusi perbankan

Scroll to Top
Skip to content